Công thức tính điện trở của dây dẫn.

Vật lý 11. Công thức tính điện trở. Hướng dẫn chi tiết.

R = ρlS (Ω)

Trong đó:

R: điện trở của dây dẫn (Ω).

ρ: điện trở suất của dây dẫn (Ω.m).

l: chiều dài của dây dẫn (m).

S: tiết diện của dây dẫn (m2).

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ