Tin tức

Điện tích của hạt (vật)

Vật lý 11.Điện tích của hạt (vật). Hướng dẫn chi tiết.

q = ±ne

Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên tố: q = ±ne

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ