Giá trị của điện trở để công suất trên điện trở cực đại - Vật lý 12

Vật lý 12.Giá trị của điện trở để công suất trên điện trở cực đại. Hướng dẫn chi tiết.

PRmax=U22ZL-ZC khi R=ZL-ZCφ=±π4 , Z=R2

PR=U2RR2+ZL-ZC2=U2R +ZL-ZC2RU22ZL-ZCPRmax=U22ZL-ZC khi R=ZL-ZC

tanφ=ZL-ZCRtanφ=±1φ=±π4

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ