Năng lượng điện tử trong nguyên tử Hydro.

Công thức tính năng lượng electron trong nguyên tử Hydro. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết và bài tập vận dụng.

En=-13,6n2

 

Phát biểu: Ứng với mỗi trạng thái dừng, electron có mức năng lượng xác định.

 

Chú thích: 

En: năng lượng của electron ở trạng thái dừng n (eV)

n=1,2,3...

 

Đổi đơn vị:

1ev=1,6.10-19 J

 

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ