Tin tức

Số chuyển động tròn mà vật thực hiện.

Chuyển động tròn đều. Số Chuyển động tròn mà vật thực hiện được. Vật lý 10. Hướng dẫn chi tiết.

N

Khái niệm:

Số vòng mà vật thực hiện được trong chuyển động tròn đều.

 

Đơn vị  tính: vòng

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ