Tin tức

Số vòng dây

Vật lý 11.Số vòng dây. Hướng dẫn chi tiết.

N

Số vòng tạo ra khi quấn dây thành nhiều lớp có chu vi, hoặc diện tích như nhau.

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ