Tốc độ quay để cùng dòng điện hoặc UR tốc độ để I,UR đạt cực đại-Vật lý 12

Vật lý 12.Tốc độ quay để cùng dòng điện hoặc UR tốc độ để I,UR đạt cực đại -. Hướng dẫn chi tiết.

1n12+1n22=2n02

n1,n2 tốc độ quay của máy phát điện khi cùng giá trị I, UR

n0 tốc độ quay của máy phát điện khi I,URmax

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ