Tin tức

Bước sóng photon kích thích - Vật lý 12

Vật lý 12.Bước sóng photon kích thích. Hướng dẫn chi tiết.

λkt

Bước sóng gây phát quang phải nhỏ hơn bước sóng phát quang

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ