Sai số tuyệt đối trung bình

Vật lý 10. Sai số tuyệt đối trung bình.

Công thức:

A¯


Nội dung:

Khái niệm:

Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo gọi là sai số ngẫu nhiên và được tính:

A¯ = A1 + A2 + ...+ Ann

Đơn vị tính: theo đại lượng cần đo

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị