Sai số tuyệt đối của phép đo

Vật lý 10. Sai số tuyệt đối của phép đo

Công thức:

A


Nội dung:

Khái niệm:

Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.

 

Đơn vị tính: theo đại lượng cần đo.

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị