Độ dịch chuyển góc

Vật lý 10. Độ dịch chuyển góc. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

θ


Nội dung:

Khái niệm:

θ là góc quét mà vật thực hiện được kể từ thời điểm xuất phát.

Đơn vị tính: rad (radian)

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị