Khối lượng riêng của một số chất

Vật lý 10.Khối lượng riêng của một số chất. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

D


Nội dung:

Khối lượng riêng được tính bằng thương số khối lượng và thể tích của vật.

Nếu vật đó đồng chất thì khối lượng riêng tại mọi vị trí là như nhau và bằng khối lượng riêng trung bình ρ.

m=D.V

Trong đó D là khối lượng riêng của vật.

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ