Sai số tỉ đối

Vật lý 10. Sai số tỉ đối.

Công thức:

δA


Nội dung:

Khái niệm:

- Sai số tỉ đối là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình.

- Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.

 

Đơn vị tính: theo đại lượng cần đo

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị