Độ lệch pha theo tan mạch RLC nối tiếp - Vật lý 12

Vật lý 12.Độ lệch pha theo tan mạch RLC nối tiếp. Hướng dẫn chi tiết.

tanφ=ZL-ZCR=UL-UCR=U0L-U0CU0R

hinh-anh-do-lech-pha-theo-tan-mach-rlc-noi-tiep-vat-ly-12-699-0

φ>0ZL>ZC : Mạch có tính cảm kháng. u nhanh pha so với i

φ=0ZL=ZC :: Hiện tựơng cộng hưởng.u cùng pha so với i

φ<0ZL<ZC :Mạch có tính dung kháng.u chậm pha so với i

 

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ