Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo

Vật lý 10. Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo

Công thức:

A1; A2; ... ;An 


Nội dung:

Khái niệm:

Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo là trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá trị trung bình của các lần đo và giá trị của mỗi lần đo của phép đo trực tiếp.

 

Đơn vị tính: theo đại lượng cần đo

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị