Tin tức

Tổng động lượng của hệ - Vật lý 10

Vật lý 10. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Tổng động lượng của hệ kín.

pt

Định nghĩa:

Tổng động lượng của một hệ pt được tính bằng tổng các vectơ động lượng của các thành phần trong hệ.

 

Đơn vị tính: kg.m/s

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ