Điện trường biến thiên và từ trường của mạch dao động LC - vật lý 12

Vật Lý 12.Điện trường và từ trường biến thiên của mạch dao động LC. Hướng dẫn chi tiết.

Điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường của một dòng điện dịch

 

Phát biểu:

- Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ của khép kín.

- Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ