Gia tốc toàn phần của con lắc đơn - Vật lý 12

Vật lý 12.Gia tốc toàn phần của con lắc đơn. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

atp


Nội dung:

 

Khái niệm:

Gia tốc toàn phần của con lắc đơn tại một điểm được tính bằng tổng hai vecto gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến tại điểm đó.

 

Đơn vị tính: m/s2

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị