Hiệu suất lượng tử - Vật lý 12

Vật lý 12.Hiệu suất lượng tử. Hướng dẫn chi tiết.

H

 

Khái niệm: Hiệu suất lượng tử là tỉ số giữa số quang elêctron bứt ra khỏi catôt và số photon chiếu tới catôt trong cùng một khoảng thời gian.

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ