Lực đàn hồi cực tiểu

Con lắc lò xo. Lực đàn hồi cực tiểu của con lắc lò xo trong quá trình dao động. Dao động điều hòa.

Fdhmin

Lực đàn hồi cực tiểu là một trường hợp đặc biệt của lực đàn hồi, nó xuất hiện khi mà lo xo có độ biến dạng nhỏ nhất so với vị trí ban đầu.

Đơn vị tính Newton (N)

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ