Năng lượng cần cung cấp để điện tử chuyển từ quỹ đạo n lên m -vật lý 12

Vật lý 12.Năng lượng cần cung cấp để electron chuyển từ quỹ đạo n lên m. Hướng dẫn chi tiết.

ε=E=Em-En=-13,61m2-1n2   eV

Với : ε Năng lượng cần cung cấp

Em;En Mức năng lượng của e ở múc m và n

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ