Tốc độ ánh sáng trong chân không - Vật lý 12

Vật lý 12.Tốc độ ánh sáng trong chân không. Hướng dẫn chi tiết.

c

 

Quy ước: c=3.108 m/s.

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ