Vận tốc cực đại ban đầu của điện tử.

Vận tốc cực đại ban đầu của electron là gì? Vật Lý 12. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.

v0max=2hcm1λ-1λ0

 

Chú thích:

v0max: vận tốc ban đầu cực đại của electron (m/s)

h: hằng số Planck với h=6.625.10-34J.s

λ: bước sóng của ánh sáng đơn sắc (m)

λ0: giới hạn quang điện của kim loại (m)

c=3.108m/s: tốc độ của ánh sáng trong chân không

m=me=9,1.10-31kg

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ