Khối lượng nghỉ của điện tử - Vật lý 12

Vật lý 12.Khối lượng nghỉ của electron. Hướng dẫn chi tiết.

me

 

Quy ước: me=9,1.10-31kg

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ