Khoảng cách tối thiểu của e đến bản B - vật lý 12

Vật lý 12.Khoảng cách tối đa của e đến bản B . Hướng dẫn chi tiết.

smax=v22a=v2mdUedmin=d-smax

hinh-anh-khoang-cach-toi-thieu-cua-e-den-ban-b-vat-ly-12-542-0

Gia tốc tác dụng lên e : a=Uemd

Quãng đường cực đại : smax=v22a=v2mdUe

Với U là hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ AB

d : khoảng cách giữa hai bản

 

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ