Điện tích

Vật lý 11.Điện tích. Hướng dẫn chi tiết.

q

 

Khái niệm: là lượng điện mà vật đang tích được do nhận thêm hay mất đi electron.

 

Đơn vị tính: Coulomb - viết tắt C.

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ