Tin tức

Cường độ dòng điện theo mật độ dòng

Vật lý 11.Cường độ dòng điện theo mật độ dòng. Hướng dẫn chi tiết.

I=S.i=S.n.ev

Với 

I A là cường độ dòng điện.

S m2 là tiết điện ngang của dây.

i A/m2 là mật độ dòng điện.

n hat/m3 là mật độ hạt mang điện.

v m/s2 là tốc độ trung bình của chuyển động có hướng của các hạt mang điện.

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ