Tin tức

Tiết diện ngang.

Vật lý 10.Tiết diện ngang. Hướng dẫn chi tiết.

S

Tiết diện ngang của một vật là diện tích phần cắt ngang.

 

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ