Công suất bức xạ - Vật lý 12

Vật Lý 12.Công suất bức xạ. Hướng dẫn chi tiết.

P

Định nghĩa : Công suất bức xạ là năng lượng photon phát ra trong một đơn vị thời gian.

Đơn vị tính: Watt (W)

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ