Công suất điện

Công suất điện của đoạn mạch là gì? Vật Lý 11. Hướng dẫn chi tiết.

P

 

Khái niệm:

Công suất điện của một đoạn mạch chính là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

 

Đơn vị tính: Watt (W)

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ