Công thức công suất cực đại khi thay đổi R

Vật lý 11. Công thức công suất cực đại khi thay đổi R. Hướng dẫn chi tiết.

Pmax = E24r với R = r

Công suất tiêu thụ trên mạch ngoài:

P = RI2 = R.(ER+ r)2 = R.E2R2 + 2Rr + r2=E2R + r2R + 2r

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy:

R + r2R2R . r2RR + r2R2r

Vậy Pmax = E24r

Dấu “=” xảy ra khi R = r2RR = r

=> Nếu R = r thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là cực đại.

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ