Suất điện động

Suất điện động là gì? Vật Lý 11. Hướng dẫn chi tiết.

E

 

Khái niệm:

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

 

Đơn vị tính: Volt (V)

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ