Thời gian - Vật lý 10

Vật lý 10. Thời gian của chuyển động. Hướng dẫ chi tiết.

t

 

Khái niệm:

Thời gian t là thời gian vật tham gia chuyển động từ vị trí này đến vị trí khác theo phương chuyển động của vật.

 

Đơn vị tính: giây (s), phút (min), giờ (h).

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ