Độ phủ của quang phổ 2 bậc liên tiếp - vật lý 12

Vật lý 12.Độ phủ của quang phổ 2 bậc liên tiếp. Hướng dẫn chi tiết.

L=mλđ-m+1λtímDa

Với m là bậc của quang phổ lớn hơn hoặc bằng 2

L: Độ phủ của hai vùng quang phổ mm

λđ:Bước sóng của ánh sáng đỏ μm

λtím: Bước sóng của ánh sáng tím μm

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ