Tin tức

Hằng số lực Coulomb

Vật lý 11.Hằng số lực Coulomb. Hướng dẫn chi tiết.

k

Được  tính thông qua hằng số điện ε0=8,854.10-12 C2/Nm2  thường dùng trong công thức tính lực Coulomb.

k=14πε0

hinh-anh-hang-so-luc-coulomb-53-0

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ