Khoảng cách - Vật lý 10

Vật lý 10. Khoảng cách của hai vật. Hướng dẫn chi tiết.

r

Là độ dài đường thẳng nối giữa hai tâm của vật.

Đơn vị tính:  m

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ