Lực đàn hồi cực đại

Con lắc lò xo. Lực đàn hồi cực đại của con lắc lò xo trong quá trình dao động. Dao động điều hòa.

Fdhmax

Lực đàn hồi cực đại là một trường hợp đặc biệt của lực đàn hồi, nó xuất hiện khi mà lo xo có độ biến dạng lớn nhất.

Đơn vị tính Newton (N)

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ